Skolbiosubvention

För att stötta och stärka skolbioverksamheten i kommunerna erbjuder Filmregion Sydost möjligheten att söka skolbiosubvention för filmvisningar under hösten 2024 och våren 2025.

Stödet ska stärka den regionala skolbioverksamheten och skapa förutsättningar för fler visningar på den lokala biografen med ett kvalitativt filmpedagogiskt arbete för fler elever. Samtliga kommuner i Kronoberg och Kalmar län kan söka. I Blekinge ingår skolbio som en del i den regionala kulturgarantin för grundskolan och därför kan kommuner i Blekinge inte söka denna skolbiosubvention.

Filmregion Sydost ger förslag på aktuella skolbiotitlar med filmhandledningsmaterial, läs mer under fliken Förslag på skolbiofilm. Skolbiosubvention går att söka för alla skolbiovisningar, inte bara för de skolbiotitlar som vi föreslår.

Ansök här!

Vad kan stödet användas till?

Med skolbioverksamhet avses filmvisning på biograf för elever under skoltid, från förskoleklass till gymnasiet. Skolbiosubventionen kan användas för visningar under läsåret 2024/2025. Subventionen består av 2000 kr per visning och kan användas för kostnad av film- och biografhyra och eventuell transport till biografen.

Kostnaden för en skolbiovisning består av film- och biografhyra och eventuell transport. Filmhyran brukar ligga på cirka 2000 kr och biografhyran på 1500 till 4000 kr. Kontakta din lokala biograf för mer information om kostnad.

Vem kan söka?

Skolbiosubventionen riktar sig till dig som ska arrangera skolbioverksamhet. Sökande ska vara kommunal förvaltning, en skola eller en annan organisation som drivs med kommunal finansiering.

Samtliga kommuner i Kronoberg och Kalmar län kan söka. I Blekinge ingår skolbio som en del i den regionala kulturgarantin för grundskolan och därför kan kommuner i Blekinge inte söka denna skolbiosubvention. 

Hur mycket kan du söka?

Högsta belopp att söka är 16000 kr (för åtta skolbiovisningar). I det fall flera ansökningar inkommer från samma kommun görs en sammanvägd bedömning där maximalt 16000 kr kan beviljas för kommunen totalt under läsåret 2024/2025. Resterande kostnad för visning/visningarna står sökanden för i form av egeninsats. 

Ansökningar bedöms utifrån behov och förutsättningar som finns hos varje enskild kommun, skola eller organisation. Ni är inte garanterad att bli beviljad hela det belopp ni ansöker om. 

Ansökan med två deadlines

Skolbiosubventionen kan sökas vid två tillfällen under 2024.

Deadline för den första ansökningsomgången: 13 maj.

Deadline för den andra ansökningsomgången: 13 november.

Beslut meddelas inom två veckor efter respektive deadline.

 

Utbetalning och redovisning

Om ansökan blir beviljad skickas en rekvisition ut med beslutsmeddelandet. Beviljat belopp rekvireras i förhand enligt angivna instruktioner i beslutsmeddelandet.

Efter genomförda skolbiovisningar vill vi att ni inkommer med en redovisning, senast en månad efter att alla skolbiovisningar är genomförda. Redovisning görs på redovisningsblanketten, se nedan.

Rekvirera ett beviljat stöd här.

Redovisa den genomförda skolbioaktiviteten här.

Förslag på skolbiofilm

Här presenterar vi förslag på skolbiotitlar 2024/2025. Fler förslag tillkommer under hösten 2024.

Till varje film finns filmhandledingsmaterial som kan användas för pedagogiskt arbete i klassrummet. Kontakta gärna oss om ni vill ta del av visningslänkar för någon av filmerna. 

Kontakt

Lotta Nyblom
lotta@filmregionsydost.se
Tel. 0733-477 911