Förstudie klar om ny filmfond i Blekinge och Kalmar län

Utöver att vara en kulturell och konstnärlig verksamhet är film även en näring som har möjlighet att verka starkt inkomstbringande för många andra näringsområden. Detta konstaterar den förstudie som Reaktor Sydost publicerar idag.

En etablering av en filmfond ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt, sysselsättning och företagande och på sikt även en stärkt regional identitet. 

– Film genererar både mätbara vinster i form av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, men även långsiktiga värden som att skapa ett kreativt och attraktivt samhälle med stolta invånare, säger Henrik JP Åkesson som är förstudiens projektledare.

Förstudien presenterar på sina 62 sidor resultat och erfarenheter från Sveriges befintliga filmfonder. Henrik JP Åkesson berättar att det finns en stor samstämmighet kring vilka positiva effekter en etablering av en filmfond får.

Läs mer om Förstudien och ladda ner den här