Filmrikets läroplattform

Rörlig bild har alltid varit ett språk, men idag kommunicerar vi mer med det än någonsin förr. Enligt Skolverket bör skolan utnyttja de kvaliteter som erbjuds av bild som arbetssätt. Målet är att eleverna ska lära sig hantera bild, ljud och rörlig bild i större utsträckning än tidigare. Under hösten 2017 ska Filmriket skapa en läroplattform som hjälper barn & unga utveckla sin kreativa förmåga och digitala kompetens, och som därmed även stärker deras personliga utveckling. En läroplattform med målet att bli kostnadsfri för skolor och privata användare. Filmrikets målgrupp är pedagoger och unga (6-19 år), men plattformen ska kunna användas av alla oavsett ålder och bakgrund. Filmriket ska bli ”top of mind” om du vill lära dig skapa film/rörlig bild.

Bakgrund

Behovet av att förstå media kommer endast att öka hos samhällets alla medborgare. Vi har ett ansvar mot våra kommande generationer att ge dem den kunskap de behöver för att kunna kritiskt granska all den information vi dagligen utsätts för. Enligt Statens Medieråds senaste undersökning använder en fjärdedel av alla 4-åringar internet dagligen. De kom även fram till att 76 % av 15-åriga flickor använder mobiltelefonen mer än tre timmar/dag och 79 % av 18-åriga pojkar använder internet mer än tre timmar/dag. Gårdagens högkonsumenter är med andra ord dagens genomsnittsanvändare.

Vi lever inte längre med medier, vi lever i medier. Kunskap om reklam-, film- och informationskunnighet är därför nödvändig. Digitaliseringen av skolan förändrar arbetssätt och kräver kunskap hos lärare och elever. Vi vill visa möjligheterna med att jobba med medier.

På uppdrag av Riksdagen har Skolverket utformat förändringar i läroplanen som syftar till att förstärka och tydliggöra skolans uppdrag att bidra till att elever utvecklar digital kompetens. Förändringarna ska bidra till att stärka elevernas förmåga att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt samt till att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

Hösten 2017 kommer dessa förändringar träda i kraft och vi ser därför ett stort behov av ett stöd till de pedagoger som ska implementera detta i sin undervisning. Vi vet att flera räds den nya tekniken, men att arbeta med digitalt berättande effektiviserar och underlättar undervisningen.

Tidsplan

Mars-Juli 2017

- Research inför innehåll på plattformen

Augusti-December 2017

- Arbeta med referensgrupper

- Producera plattform och material

- Skapa marknadsföringsplan

Januari-Juni 2018

- Spridning av plattformen

Inspiration

Filmrikets filmskola på youtube - Unga lär unga http://www.filmriket.nu/filmschools

Skolverkets youtube kring digitalisering - Undersökningar kring behovet av digital kunskap

https://www.youtube.com/playlist?list=PLoRTp-jkn2OhA9z-VOyVWVR-ZXmvuW5FS

Statens Medieråd - MIK för mig. Utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet

https://statensmedierad.se/larommedier/mikformigdigitalutbildning.1871.html

Vi inspireras av våra internationella kollegor på danska Station Next och brittiska Into Film.

Samlad kunskap!

Tillsammans med UR, Svenska Filminstitutet och Statens Medieråd skapar Filmriket enläroplattform om att se, skapa och samtala kring film/rörlig bild. Vårt fokus ligger på skapandet och att alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik oavsett kön, bakgrund och uppväxtvillkor. Läroplattformen utgår ifrån ett tänk kring MIK och dess olika delar. Tillsammans tror vi på “learning by doing” och ser behovet av en plattform för digitalt berättande med fokus på rörlig bild.

Filmriket samarbetar även med Sveriges alla regionala filmresurscentrum, FOMP (http:// www.filmomediepedagogik.se/) och Kulturskolan. Genom dessa samarbeten ser vi en stor spridning av plattformen när den lanserats.

Kontakt:

Lianna Hallsénius

Projektledare

lianna@filmregionsydost.se

073 347 79 12

Taggar: Pedagog