Förstudie 2017 – Filmfond Blekinge och Kalmar län

En Filmfond stärker innovationsmiljön, företagstillväxten, medborgarnas identitet, turistflödet och den regionala attraktionskraften för företag, unga och besökare. Detta konstaterar den förstudie som Reaktor Sydost publicerade 2017-07-06. 

Förstudien i dess helhet kan laddas ner här...

Förstudiens slutsatser

Det finns mycket goda ekonomiska incitament för att investera i en Filmfond. De befintliga regionala filmfonderna i Sverige har i rapporter och intervjuer återkommande visat på 300–400 % utväxling av investerat kapital. Det innebär att varje investerad krona leder till en spendering av cirka 3–4 kr i samband med en filminspelning. En Filmfond stärker innovationsmiljön, företagstillväxten, medborgarnas identitet, turistflödet och den regionala attraktionskraften för företag, unga och besökare.

Ökat intresse för produktion av tv- och filmberättelser som utspelar sig i regionen

Bakgrunden till att denna förstudie är framförallt att det skett ett ökat intresse för filmproduktion i Blekinge och Kalmar län. Det har spelats in fler långfilmer och TV-produktioner de senaste fyra åren, än vad som någonsin gjorts tidigare.  

Produktionsbolag har börjat få upp ögonen för Blekinge och Kalmar som inspelningsplats. Även internationella TV-produktioner har upptäckt länen.

En filmfond ger en enorm utväxling

Ingående samtal med Sveriges fyra produktionscentrum visar på att investerade medel i filmproduktion leder till hög utväxling i såväl ekonomisk tillväxt, sysselsättning, marknadsföring och stärkt identitet. Film i Väst, Filmpool Nord och Film i Skåne har i intervjuer och olika rapporter återkommande visat på 300–400 % i spend (och i vissa fall högre). Filmregion Stockholm-Mälardalen skriver i sin senaste verksamhetsrapport (2016) att varje investerad krona har lett till en spend på ca 10 kr. Detta verkar heller inte vara en isolerad händelse då även Ystad-Österlen Filmfond har uppgett att de i ett specifikt projekt haft en utväxling av investerat kapital på 500 tkr som lett till en spend på 5 mkr, dvs en utväxling på 1000 %.

Det finns även stora samhällsekonomiska värden kring identitet kopplat till filmproduktioner. Kulturekonomen Pier Luigi Sacco talar om “kultur 3.0” som innebär att kulturens samhällsbidrag inte bara kan reduceras till just de direkta och kortsiktiga effekterna. Kulturen bidrar till att stärka och utveckla dimensioner såsom innovation, välfärd, hållbar utveckling, social sammanhållning, livslångt lärande och lokal identitet. Det är utifrån dessa perspektiv som filmens regionala bidrag kan och bör diskuteras.

Filmberättelser med koppling till en verklig plats kan innebära att platsen eller regionen exponeras för en mycket stor publik. Joakim Lind och Jan Schiratzki som analyserat Filmpool Nords produktioner, inklusive TV-serien “Midnattssol”, menar att om värdet av exponeringen översätts till annonskostnader för att nå motsvarande publik kan värdet från en normal svensk publikframgång uppgå till tiotals miljoner kronor. Värdet av en ökning av turister till följd av marknadsföringen via filmen uppgår till en omsättning mellan 55–137 mkr. Detta innebär att varje krona som Filmpool Nord satsat gett en ökad omsättning i regionen från filmproduktionen och turism på 8–20 kronor.

Det finns ett djupt engagemang i filmens som näring

Den samlade bild vi fått i våra kontakter såväl inom som utanför länen stärker vår övertygelse om att en satsning på filmproduktion skulle falla väl ut. Det finns ett engagemang från kommuner, regionförbund, länsstyrelse, landsting och filmresurscentrum i frågan. Filmare och filmarbetare i länen stödjer till fullo de strävanden och ambitioner som finns att stärka området.

Förstudien har bekräftat våra antaganden om att filmproduktion ger en mängd vinster för en region i form av ekonomisk tillväxt, sysselsättning och företagande, marknadsföring, stärkt identitet m.m. Det som är unikt med filmområdet är att film utöver att det både är en kulturell och konstnärlig verksamhet, även är en näring. Film genererar både mätbara vinster i form av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt, men även minst lika viktiga långsiktiga värden som att skapa ett kreativt och attraktivt samhälle med stolta invånare.

Sammantaget kan konstateras att det finns ett bra utgångsläge för att utveckla filmområdet ytterligare i länen och att en satsning på ökad filmproduktion i Blekinge och Kalmar län skulle ge goda effekter. För att kontinuerligt kunna locka längre filmproduktioner till länen behövs framförallt en ökad regional medfinansiering till filmproduktion. Detta bör ske genom byggandet av en gemensam regional filmfond i de två länen. Som även nämnts tidigare i rapporten fanns tidigt en ambition med förstudien att även koppla på Kronobergs län bredvid Blekinge och Kalmar län. Tyvärr hade vi ej någon framgång med detta, men Reaktor Sydosts ambition kommer fortsatt vara att ena de tre länen i frågan. Främst eftersom Reaktor Sydost är en förening där de tre länen tillsammans är huvudmän. 

Vi har ett intressant innovationsklimat

Parallellt med en ökad regional medfinansiering så behövs kompetensutvecklings-insatser för filmarbetare, marknadsföringsinsatser och byggande av en infrastruktur för filmproduktion. Vidare har länen ett mycket kreativt innovationsklimat som kan verka för en branschutveckling inom de nya formaten där vi kan ta en ledande ställning.

Avslutningsvis kan man hävda att det har skett en mycket positiv utveckling inom filmområdet i länen de senaste åren. Det är ingen överdrift att påstå att vi just nu har vind i seglen och att denna gynnsamma situation bör tas tillvara.

Förslag på finansieringsmodell för Filmfond

Förstudien har bekräftat våra antaganden att filmproduktion ger en mängd vinster för en region i form av ekonomisk tillväxt, marknadsföring och stärkta kulturella värden.

Två förslag

Förstudien presenterar i grunden två olika finansieringsmodeller. Det ena alternativet, förslag 1, liknar det upplägg som två av landets fyra filmproduktionscentrum, Film i Väst och Film i Skåne använder (se deras respektive finansieringsmodell under 4.3.1. Film i Väst respektive 4.3.3 Film i Skåne). I det andra alternativet, förslag 2 har vi utgått från Filmpool Nords finansieringsmodell (se 4.3.2 Filmpool Nord).

I förslag 1 finns två olika varianter som båda grundar sig i ett starkt ägarskap från de två regionerna, men där ena varianten delar ägarskapet med en kommun och den andra varianten har flera utvalda kommuner som ägare/finansiärer. Förslag 1 förklaras mer i detalj i Bilaga 3.

I förslag 2 har vi gjort ett förslag men i tre nivåer, där nivå 1 omfattar förstudiens två regioner, Blekinge och Kalmar län, nivå 2 även omfattar Kronobergs län och nivå 3 omfattar hela Småland, Öland och Blekinge. Förslag 2 förklaras mer i detalj i Bilaga 4.

Parallella satsningar

Karlskrona kommun har redan tagit beslut om att satsa på en internationell filmfestival och ett filmforum i september 2017. Filmforumet är tänkt att bli en plattform i sydostregionen för den nationella och internationella filmbranschen att nätverka och samverka för samarbeten och samproduktioner med fokus på Östersjöområdet.

Rapporten beskriver vilka parallella satsningar som bör göras vid sidan om byggandet av en filmfond. Kompetensutvecklingsinsatser behöver fortsätta och marknadsföringsinsatser måste ske.

Möjligheterna att utveckla kvalificerade filmutbildningar på Blekinge Tekniska Högskola samt i Linnéuniversitets regi, och/eller via t.ex. Hyper Island och/eller någon av länens folkhögskolor bör även ses över. 

Vidare föreslås en fortsatt arbetsplan för skapandet av en framtida gemensam regional filmfond för Blekinge och Kalmar län.

Bakgrund och syfte

Syftet med förstudien har dels varit att utreda förutsättningarna för att skapa en gemensam regional filmfond i Blekinge och Kalmar län, samt att ta fram ett förslag på hur en filmfond skulle kunna se ut utifrån hur andra regionala filmfonder är uppbyggda. Förstudiens syfte har vidare varit att hämta in erfarenheter från nationella och till viss del internationella regioner som skapat en regional filmfond.

Vilka har varit framgångsfaktorer såväl som fallgropar i skapandet av filmfonden, och vilken regional nytta kan kopplas till en sådan regional fond.

Bakgrunden till förstudien är att det skett ett ökat intresse för filmproduktion i Blekinge och Kalmar län de senaste åren. För att nämna några aktuella fall så har det varit inspelningar av TV-produktionerna ”Enkelstöten” och ”Drottning Kristina – Den vilda drottningen” i Kalmar, Tysk-producerade filmerna ”Inga Lindström” på Öland, långfilmerna ”Rosa moln” i Oskarshamn och ”Jordgubbslandet” i Sölvesborg. Samma bolag, Anagram, som producerade ”Jordgubbslandet” samproducerade även för ett par år sedan långfilmen ”Försvunnen” i Karlskrona och nu nyligen ”Becker” i Tingsryd, dvs i Kronobergs län. En nyinspelning av Vilhelm Mobergs ”Utvandrarna” är på gång med en budget kring 100 miljoner kronor, en produktion signerad (numera) Hollywood Regissören Daniel Espinosa. ”Utvandrarna” kommer dock tyvärr av finansiella skäl att spelas in i Trollhättan. En TV-serie av Karlskrona bördiga My Sandström med titeln ”Lyckeby” (ort i Karlskrona kommun) riskerar att spelas på annan ort eftersom Karlskrona/Blekinge saknar en filmfond och en filmfond i annan del av Sverige har erbjudit sig att gå in med det tänkta belopp som man efterfrågar från Karlskrona. I Kalmar finns i skrivande stund, våren 2017, en förfrågan om finansiellt stöd för att kunna spela in långfilmen ”Kalmars jägarinnor”. Filmproduktionen är baserad på boken med samma namn och är ett sådant projekt som en regional filmfond sannolikt hade stöttat.

Förstudiens projektledare råkade av en händelse på ett tyskt TV-team i Karlskronas skärgård under sommaren 2016 som enligt teamets produktionsledare ”brukar” vara i området och filma TV-produktioner eftersom, citat: ”- det är så vackert”. Ingen från teamet eller TV-bolaget hade dock kontaktat region, kommun eller annan organisation för att informera om sin närvaro. Därmed kan ej marknadsföringsvärdet i dessa produktioner tas till vara.

Våren 2017 tog ett indiskt filmbolag från ”Bollywood” kontakt med Länsstyrelsen i Blekinge med en förfrågan om att få filma i regionen. I detta fall handlar det ej om finansiellt stöd utan om andra typer av stödverksamhet. En indisk filminspelning innebär stora möjligheter för en region att marknadsföra sig i en del av världen med både stark ekonomisk utveckling kopplat till ett ökat resande.

Idag finns det tyvärr ingen utarbetad strategi eller struktur kring mottagandet av filmproduktioner i Blekinge eller Kalmar län, utan allt sker och löses ad hoc.

Förstudien är ett sätt att belysa problemet och ta fram möjliga lösningar att gå framåt.

Projektperiod 2018-2022

Förstudien konstaterar att idén håller. Det finns ett stort behov av en Filmfond och det finns en realistisk förmåga i regionen att investera i en fond. Dessa beskrivs ingående i ”Förstudie 2017 – Filmfond Blekinge och Kalmar län” se särskilt sida 38- 42 och i dess bilaga 4 ”Finansieringsförslag”.

Utvecklingen framåt i tre faser

Uppstarten av en framtida filmfond har vi valt att dela upp i tre faser, nedan följer en beskrivning av det planerade arbetet och innehållet i dessa.

5.5:1 FAS 1: Filmfond Blekinge och Kalmar län 2017–2018

Länsstyrelsen Blekinge län, Region Blekinge och Karlskrona kommun föreslås samfinansiera den internationella filmfestivalen och filmbransch-forumet, Carl International Film Festival och Carl Film Forum som planeras för september 2017 och augusti 2018 i Karlskrona. Finansieringen föreslås vara en mix av kultur-, näringsliv- och regionala utvecklingsmedel samt medel från kommunstyrelsen och/eller kommundirektören. Målet med denna satsning är att skapa en plattform för filmen från sydost att nå ut till världen, att bli den huvudsakliga internationella filmfestivalen i södra Sverige och en relevant mötesplats för den nationella filmindustrin. 

Ambitionen med FAS 1 är att belysa filmindustrin från två håll. Dels att synliggöra regionen som en plats för film- och upplevelseindustrin gentemot den nuvarande filmindustrin och dels även att höja kunskapsnivån om film- och upplevelseindustrin för lokalt näringsliv samt politiker och tjänstemän på kommunal och regional nivå. Vidare vill vi signalera för entreprenörer och filmarbetare att våga satsa i sydostregionen. FAS 1 är tänkt att vara uppdelat i två delar, en som pågår juni-oktober 2017 och en som pågår maj-september 2018. Carl International Film Festival och Carl Film Forum är tänkt att vara ett återkommande event som den framtida regionala filmfonden arrangerar som del av sitt uppdrag.

Interimsstyrelse

En interimsstyrelse för den framtida filmfonden, bestående av tio-tolv representanter, föreslås att tillsättas och presenteras under Carl Film Forum 2017. Interimsstyrelsen föreslås bestå av personer från politiken, näringslivet och från film- och upplevelseindustrin både på nationell och regional nivå. Interimsstyrelsen föreslås samlas vid två tillfällen per år under samtliga utvecklingsfaser för att diskutera strategier och stötta projektledningen i arbetet. Interimsstyrelsen föreslås även bli den styrelse som efter 2022 ska vara representanter för filmfondens huvudmän.

5.5:2 FAS 2: Filmfond Blekinge och Kalmar län 2017–2018

Regionförbundet i Kalmar län och Tillväxtverket föreslås finansiera en uppföljande studie, till aktuell förstudie, som preliminärt planeras att pågå i nio månader mellan november 2017 till juli 2018. Finansieringen föreslås vara regionala utvecklingsmedel (1:1-medel) kombinerat med medel från europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF-medel). Målet med FAS 2 är att konkretisera en innovativ inriktning på filmfonden, förslagsvis görs detta genom en satsning mot de nya formaten, såsom korta format, VR och AR. Vidare är målet att bygga nationella och internationella relationer inom film- och upplevelseindustrin och därmed finna potentiella pilotprojekt att samfinansiera inför FAS 3. Sist men inte minst så bör FAS 2 ha som mål att lokalisera och säkra finansiering från samarbetspartners inför FAS 3.

5.5:3 FAS 3: Filmfond Blekinge och Kalmar län 2018–2022

Filmfonden föreslås att drivas i projektform under de första fyra åren 2018–2022. Därefter sker en utvärdering och verksamheten permanentas om den fallit väl ut. Finansiering föreslås komma från regionala utvecklings-, ERUF-, EU- och kulturmedel samt riktade medel från kommun- och/eller region/landstingsstyrelser i samverkan med kompletterande medel från ännu ej preciserade organisationer och stiftelser.

Den sedan tidigare valda interimsstyrelsens roll intensifieras under denna fas för att komma närmre den framtida rollen som en bolagsstyrelse.

Ambitionen med FAS 3 är att skapa en kontinuitet av filmproduktion i regionen, att stärka näringen genom kunskapsutveckling och att bygga en infrastruktur för filmkommission och produktion av film i olika former och format. Målet är att skapa regional utveckling genom investeringar i människor och projekt och därmed skapa incitament för en industri att etablera sig i regionen. Film- och upplevelseindustrin är dessutom nära kopplat till turism- och besöksnäringen. Det är därför viktigt för filmfonden att samverka med befintliga organisationer i regionen som jobbar med frågor kring turism och destinationsutveckling.

Enligt förslag i denna förstudie är filmfondens framtida huvudmän de två regionkommunerna Blekinge och Kalmar som bildas den 1 januari 2019. Om Kronobergs län även väljer att vara med i den planerade satsningen är förstudiens förslag att ägarskapet av filmfonden fördelas på de tre regionkommunerna.

Genom FAS 3 2018-2022 

FAS 3 är den fas då en pilot av filmfonden skapas med en innovationsmiljö för audiovisuella produktioner. För att stimulera såväl utvecklingen som marknad tillför vi kapital i form av en samproduktionsbudget om totalt 30 mkr under fyra år. Den totala projektbudgeten uppskattas till ca 42 mkr och omfattar då också övriga utgifter såsom t.ex. löner, administration och talangutvecklingsinsatser.

2019 Samproduktionsbudget ca 6 mkr, övriga utgifter ca 3 mkr.

2020 Samproduktionsbudget ca 6 mkr, övriga utgifter ca 3 mkr.

2021 Samproduktionsbudget ca 8 mkr, övriga utgifter ca 3 mkr.

2022 Samproduktionsbudget ca 10 mkr, övriga utgifter ca 3 mkr.

Genom aktiebolaget ”Filmfond Blekinge och Kalmar län”

Förstudiens förhoppning är att FAS 3 blir framgångsrik och att filmfonden permanentas år 2023. Förstudien har genom att undersöka Film i Skånes årliga budget lagt en uppskattad nivå för kostnader utöver samproduktionsmedel på ca 14 mkr årligen, dessa omfattar bl.a. administrativa kostnader, kunskapsutveckling, personal och marknadsföring. Eftersom förstudien föreslår en samproduktionsbudget på ca 25 mkr årligen hamnar den totala kostnaden per år på ca 39 mkr. Vidare föreslår förstudien att fondens huvudmän beslutar om finansiering i ett femårsperspektiv för att visa på en långsiktighet för satsningen som i sin tur skapar en kontinuitet av produktion och en stabilitet i arbetsmarknaden.

I förstudiens förslag har ej Reaktor Sydosts nuvarande budget eller finansiering tagits i beaktning. Filmfonden bör i det här läget ses som en fristående satsning med annat uppdrag än Reaktor Sydosts grunduppdrag. Strukturen med en regionägd förening och ett bolag är bra för att möjliggöra öppna finansieringslösningar. Föreningen och bolaget bildar tillsammans en kompetent arena för den regionala filmens utveckling och bör ses som en enhet för att uppnå full effekt i alla led.

Kontakt projektledare

Henrik JP Åkesson
0733-477 913
jp@filmregionsydost.se